Vedtægter

§ 1 stk. 1: Foreningens navn er Lejre Kunstforening. Dens hjemsted er Lejre kommune og dens adresse formandens folkeregisteradresse, såfremt denne er beliggende i Lejre kommune.

Stk. 2: Er formandens bopæl ikke beliggende i Lejre kommune, fastsætter bestyrelsen ved konstitueringen en adresse, som er folkeregisteradresse på et andet bestyrelsesmedlem.

Stk. 3. Foreningens CVR-nummer er 30230779.

 

§ 2: Foreningens formål er at bidrage til formidlingen af kunst og kultur og at indkøbe kunstgenstande til bortlodning blandt medlemmerne.

 

§ 3 stk. 1: Enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål, kan blive medlem af foreningen mod betaling af fuldt kontingent for det regnskabsår, hvori indmeldelsen sker. Finder en indmeldelse sted sent på regnskabsåret, kan bestyrelsen beslutte, at medlemskabet er gratis, indtil et nyt regnskabsår begynder.

Stk. 2:  Medlemskab kan tegnes som:

– Individuelt (personligt) medlemskab

– Parmedlemskab (ægtefælle/sambo)

– Firmamedlemskab

– Gensidigt foreningsmedlemskab.

Stk.3: Medlemskab løber så længe, kontingent er indbetalt. Ved udmeldelse kan indbetalt kontingent ikke refunderes.

Stk. 4:  Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen med virkning for det næstfølgende regnskabsår.

Stk. 5:  Såfremt kontingentet ikke betales rettidigt, udsendes en rykker med betalingsfrist. Er betalingen fortsat ikke foreningen i hænde ved fristens udløb, ophører medlemskabet og de tilknyttede rettigheder pr. fristdatoen uden yderligere varsel.

 

§ 4 stk. 1: Ved medlemsåret forstås tidsrummet fra en ordinær generalforsamlings slutning til næstfølgende ordinære generalforsamlings slutning.

Stk. 2: Ved regnskabsåret forstås kalenderåret.

 

§ 5 stk. 1: Ordinær generalforsamling holdes hvert år i første kvartal. Dagsorden udsendes til medlemmerne pr. brev eller e-mail senest tre uger før den fastsatte dato sammen med det reviderede årsregnskab.

Stk. 2: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal altid indeholde punkterne

  1. Valg af dirigent og referent. Dirigenten kan ikke være et medlem af bestyrelsen eller suppleant til denne.
  1. Bestyrelsens fremlæggelse af beretning for det forgangne medlemsår og sigtelinjerne for det kommende til godkendelse.
  1. Bestyrelsens fremlæggelse af det revisorgodkendte regnskab for det forgangne regnskabsår og sigtelinjerne for det kommende til godkendelse.
  1. Behandling af forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne.
  1. Fastsættelse af kontingent for det kommende medlemsår.
  1. Valg til bestyrelsen. Valgperioden er to medlemsår. I lige årstal vælges fire medlemmer og i ulige årstal tre.
  1. Valg af en første og en anden suppleant. Valgperioden er et medlemsår.
  1. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant.
  1. Eventuelt.
  1. I forlængelse af generalforsamlingen foretager bestyrelsen udlodning af erhvervede kunstværker.

Stk. 3: Forslag fra bestyrelsen, der ønsket fremmet til afstemning på generalforsamlingen fremsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Forslag fra medlemmerne med medfølgende skriftlige begrundelse, der ønskes fremmet til afstemning, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslag med bestyrelsens indstilling fremsendes til medlemmerne og lægges på foreningens hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen.

Stk. 4: Valg og afstemninger er afgjort, når en person eller et forslag har opnået flere end halvdelen af de afgivne stemmer. Ved valg og afstemninger med flere end to valgmuligheder stemmes først om alle muligheder under et. Ved en følgende afstemning stemmes mellem de to muligheder, der ved første afstemning fik flest stemmer. Ved vedtægtsændringer kræves dog mindst 2/3 flertal.

Stk. 5: Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten eller mindst tre medlemmer fremsætter ønske om skriftlig afstemning. Inden en skriftlig afstemning og en afstemning ved håndsopretning, hvor dirigenten skønner, at der kan opstå tvivl om resultatet, begynder, foranlediger dirigenten valg af to stemmetællere, der ikke kan være medlem af bestyrelsen eller suppleanter til denne.

Stk. 6: Ethvert individuelt medlemskab og ethvert parmedlemskab, som er repræsenteret på generalforsamlingen, har èn stemme. Et medlemskab, som ikke har mulighed for at være til stede, kan meddele fuldmagt til et af foreningens øvrige medlemmer. Intet medlem kan repræsentere mere end én fuldmagt. Fuldmagt skal foreligge skriftligt og være underskrevet af såvel fuldmagtsgiver som af den befuldmægtigede. Fuldmagten skal ved begyndelsen af generalforsamlingen overgives til mødets dirigent.

Stk. 7: Der tages referat af generalforsamlingen. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten forinden offentliggørelse på foreningens hjemmeside. Offentliggørelsen finder sted senest fire uger efter generalforsamlingen.

Stk. 8: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne eller mindst medlemskaber repræsenterende ti stemmer på generalforsamlingen begærer det over for bestyrelsen ved fremsendelse af motiveret dagsorden. En ekstraordinær generalforsamling skal holdes snarest muligt og senest seks uger efter at begæringen er modtaget af bestyrelsen. Den indkaldes med samme varsler som den ordinære generalforsamling.

 

§ 6 stk. 1: Udlodning af de af foreningen erhvervede kunstværker og andre genstande sker som led i en ordinær generalforsamling.

Stk. 2: Udlodningen sker blandt foreningens medlemmer med et lod pr. individuelt medlemskab og to lodder pr. parmedlemskab.

Stk. 3: Udlodning af erhvervede kunstgenstande m.v. sker ved lodtrækning blandt de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemskaber, således at de udtrukne vælger blandt gevinsterne i den rækkefølge, hvori de udtrækkes. Et medlem, som er forhindret i at være til stede, kan meddele fuldmagt til gevinstvalg til et af foreningens øvrige medlemmer. Intet medlem kan repræsentere mere end én fuldmagt. Fuldmagten skal foreligge skriftligt og være underskrevet af såvel fuldmagtsgiver som af den befuldmægtigede. Fuldmagten skal ved generalforsamlingens begyndelse overgives til den valgte dirigent.

 

§ 7 stk. 1: Kassereren fører det daglige regnskab i overensstemmelse med bestyrelsens anvisninger og fremlægger et revideret af bestyrelsen godkendt regnskab på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2: Foreningsformuen anvendes i overensstemmelse med foreningsformålet efter bestyrelsens beslutning, medmindre generalforsamlingen beslutter andet.

Stk. 3: Foreningens formue anbringes i et pengeinstitut, der er anerkendt som systemisk vigtigt efter reglerne i lov om finansiel virksomhed.

 

§ 8 stk. 1: Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

Stk. 2: Bestyrelsens medlemmer modtager ikke honorar.

 

§ 9 stk. 1: Bestyrelsen kan beslutte, at formanden eller bestyrelsesmedlemmer med et mandat fra bestyrelsen kan repræsentere foreningen i institutioner, foreninger o lign, der beskæftiger sig med opgaver af relevans for foreningsformålet.

Stk. 2: Bestyrelsen kan beslutte, at foreningsmedlemmer uden for bestyrelsen med en relevant specialviden og efter mandat fra bestyrelsens kan varetage de i stk. 1 nævnte opgaver.

 

§ 10 stk. 1: Bestyrelsen har ansvaret for at føre et løbende opdateret medlemskartotek og for en effektiv sikring af medlemmernes persondata i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Kartoteket må alene indeholde medlemmernes navn, adresse, telefonnumre, mailadresser, kontingentmæssige status og fortegnelse over medlemmets udstillinger i foreningens regi.

 Stk. 2. Foreningens medlemmer har til enhver tid krav på skriftligt eller elektronisk at få adgang til egne registrerede personoplysninger.

 Stk. 3.  Bestyrelsen udpeger et bestyrelsesmedlem som ansvarlig for den løbende vedligeholdelse af medlemskartoteket. Bestyrelsen kan alternativt ved skriftlig kontrakt henlægge den løbende drift af kartoteket til en ekstern person eller institution.

 Stk. 4. Føres kartoteket elektronisk, opbevares til enhver tid en sikkerhedskopi hos en anerkendt ekstern udbyder af serverkapacitet til lagerformål (’sky’), som følger EU’s bestemmelser om registrering af persondata.

 Stk. 5. Kun bestyrelsen og kartoteksføreren har adgang til oplysningerne i kartoteket.

Stk. 6: Persondataoplysningerne kan kun med bestyrelsens skriftlige tilladelse og med forudgående orientering af medlemmerne overdrages til anvendelse af andre institutioner eller personer og da kun til ikke-kommerciel fremme af foreningens formål.

 

§ 11 stk. 1: Forslag om foreningens opløsning kan fremsættes af bestyrelsen eller mindst ¾ af foreningens medlemmer.

Stk. 2: Opløsning af foreningen kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for en opløsning. Er færre end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmerne til stede, gennemføres en vejledende afstemning, hvis resultat tilstilles foreningens medlemmer. Der indkaldes herefter snarest muligt til afholdelse af en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor en opløsningen af foreningen kan vedtages ved almindelig stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer, uanset antallet af deltagende stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 3: Den opløsende generalforsamling træffer beslutning om anvendelsen af foreningens formue til fremme af kunstneriske formål i Lejre kommune.

Stk. 4:  Ved opløsning overlades foreningens arkiv og andet materiale til kommunens lokalhistoriske arkivvæsen eller tilsvarende institution.

Stk. 5. Forinden afleveringen slettes CPR-numre og mailadresser fra medlemskartoteket.

 

§ 13. Disse vedtægter træder i kraft dagen efter vedtagelsen.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 30. september 2003 med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling, den 5. januar 2005, på den ekstraordinære generalforsamling, den 29. november 2006, på den ordinære generalforsamling, den 31. januar 2007, på den ordinære generalforsamling, den 5. februar 2009 og på den ordinære generalforsamling, den 8. marts 2022.

 

Siden er senest opdateret 24. december 2022.

GÅ TIL FORSIDEN