§ 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Lejre Kunstforening, og dens hjemsted er Lejre kommune. § 2. Formål. Foreningens formål er: 2.1  – at bidrage til formidlingen af kunst og kultur

2.2  – at indkøbe kunstgenstande til bortlodning blandt medlemmerne. § 3. Foreningsåret 3.1  Medlemsåret går fra én ordinær generalforsamling til og med den næstfølgende. 3.2  Regnskabsåret følger kalenderåret. § 4. Medlemskab / kontingent4.1  Enhver kan blive medlem af foreningen mod betaling af fuldt kontingent for det år, hvori indmeldelsen sker.

4.2  Medlemskab kan tegnes som:

– Individuelt (personligt) medlemskab

– Parmedlemskab (ægtefælle/sambo)

– Firmamedlemskab.

4.3  Medlemskab løber så længe, kontingent er indbetalt. Indbetalt kontingent kan ikke refunderes.

4.4  Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen med virkning for det næstfølgende medlemsår.

4.5  Såfremt kontingentet ikke betales rettidigt, udsendes en rykker med betalingsfrist. Sker betalingen fortsat ikke, ophører medlemskabet og de tilknyttede rettigheder. § 5. Generalforsamling5.1  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal. Dagsorden udsendes til medlemmerne pr. brev eller e-post senest 3 uger før den fastsatte dato sammen med det reviderede årsregnskab.

5.2  Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst rumme følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning til godkendelse

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til efterretning

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende medlemsår

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af en 1. og en 2. bestyrelsessuppleant

8. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant

9. Eventuelt.

5.3  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før den fastsatte dato og fremlægges på foreningens hjemmeside senest 8 dage før generalforsamlingen.

5.4  Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres af generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal. Ved vedtægtsændringer kræves dog mindst 2/3 flertal. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten eller mindst 3 medlemmer fremsætter ønske om skriftlig afstemning.

5.5  Kun medlemmer har ret til at deltage i foreningens generalforsamlinger. Bestyrelsen kan indbyde gæster til (uden stemmeret) at overvære generalforsamlingen.

5.6  Ethvert medlemskab, som er repræsenteret på generalforsamlingen, har 1 stemme. Et medlem, som ikke har mulighed for at være til stede, kan meddele fuldmagt til et af foreningens øvrige medlemmer. Intet medlem kan repræsentere mere end én fuldmagt. Fuldmagt skal foreligge skriftligt og være underskrevet af såvel fuldmagtsgiver som af den befuldmægtigede. Fuldmagten skal ved starten af generalforsamlingen overgives til mødets dirigent.

5.7  Der tages referat af generalforsamlingen. Referatet udsendes ikke til medlemmerne, men offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 4 uger efter mødet og kan desuden rekvireres ved henvendelse til bestyrelsen.

5.8  Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes på initiativ af bestyrelsen samt på begæring af mindst 10 medlemmer. Dagsorden udsendes til medlemmerne med samme varsel som for ordinær generalforsamling og skal være udsendt senest 2 uger efter, at anmodning herom er fremsat. § 6. Udlodning af kunst6.1  Udlodning af den af foreningen indkøbte kunst sker som led i en ordinær generalforsamling.

6.2  Udlodningen sker blandt foreningens medlemmer med 1 lod pr. medlemskab.

6.3  Udlodning af indkøbte kunstgenstande sker ved lodtrækning blandt de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemskaber, således at de udtrukne vælger blandt gevinsterne i den rækkefølge, hvori de er udtrukket. Et medlem, som er forhindret i at være til stede, kan meddele fuldmagt til gevinstvalg til et af foreningens øvrige medlemmer. Intet medlem kan repræsentere mere end én fuldmagt. Fuldmagten skal foreligge skriftligt og være underskrevet af såvel fuldmagtsgiver som af den befuldmægtigede. Fuldmagten skal ved generalforsamlingens start overgives til den valgte dirigent. § 7. Bestyrelsen7.1  Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at der på lige årstal vælges 4 medlemmer og på ulige årstal vælges 3 medlemmer.

7.2  Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

7.3  Bestyrelsen leder foreningens virksomhed.

7.4  Foreningen tegnes af formanden og 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer. § 8. Regnskab og revision

8.1  Kassereren fører det daglige regnskab i overensstemmelse med bestyrelsens anvisninger og fremlægger et revideret regnskab på den ordinære generalforsamling.8.2  Regnskabet revideres af de valgte 2 revisorer. § 9. Opløsning9.1  Forslag om foreningens opløsning kan fremsættes af bestyrelsen eller mindst ¾ af foreningens medlemmer.

9.2  Opløsning af foreningen kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede, og mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer for en opløsning. Er færre end halvdelen af medlemmerne repræsenteret på afstemningstidspunktet, indkaldes inden for 14 dage til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages af mindst halvdelen af de afgivne stemmer, uanset antallet af repræsenterede medlemskaber.

9.3  Den opløsende generalforsamling træffer beslutning om anvendelsen af foreningens formue til fremme af kunstneriske formål i Lejre kommune. 9.4  Ved opløsning overlades foreningens arkiv og andet materiale til kommunens lokalhistoriske arkivvæsen eller tilsvarende institution.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 30. september 2003 med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling, den 5. januar 2005, på den ekstraordinære generalforsamling, den 29. november 2006, på den ordinære generalforsamling, den 31. januar 2007, og på den ordinære generalforsamling, den 5. februar 2009.